สังคมศึกษา

แผนการเรียนการสอน Positive Learning สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.5 อ.รัสมีจันทร์

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.6 อ.รัสมีจันทร์

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.6 อ.สุพินดา

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.5 คอร์สรวม

แผนการสอนสังคมศึกษา ป.6 คอร์สรวม

โครงการสอนสังคมศึกษา ม.1

โครงการสอนสังคมศึกษา ม.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย รักท้องถิ่น รักประเทศชาติ มีจิตสำนึกในทางประวัติศาสตร์ มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีความรู้อันเป็นสากลและสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง บูรณาการเพื่อความเข้าใจการดำเนินชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื้อหาของกลุ่มสาระนี้มี 5 หน่วยการเรียนรู้ได้แก่
  1. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
  2. ภูมิศาสตร์
  3. เศรษฐศาสตร์
  4. ประวัติศาสตร์
  5. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมระยะเวลา 12 ปีของการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ในแต่ละปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้และเมื่อเรียนในระดับสูงขึ้นหลักสูตรจะเพิ่มความลึกและยากของเนื้อหาขึ้นตามลำดับทุกปี ดังนั้นหากผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ทั้ง 5 ก็จะส่งผลให้ประสพความสำเร็จในการเรียนรู้กลุ่มสาระนี้ในระดับสูงต่อไป

**หมายเหตุ : เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม